کلید های امنیتی (Security Keys) وردپرس چیست؟ نحوه کار با Security Keys چگونه است؟

کلید های امنیتی (Security Keys) در وردپرس یک رشته از کاراکتر های تصادفی هستند که برای مجوز و رمزنگاری کوکی هایی که توسط وردپرس تولید می شوند مورد استفاده قرار می گیرد. این کلید های امنیتی می توانند در هر زمانی توسط کاربر در فایل wp-config.php تعریف شوند. برای نصب یا اجرای وردپرس, لازم نیست تا کاربران این کلید های امنیتی را تعریف کنند. اگر کاربری این کلید های امنیتی را در فایل wp-config.php قرار نداد, وردپرس آن را به صورت خودکار تولید می کند.

یک نمونه از کلید های امنیتی:

define('AUTH_KEY',     ']n}eVqx]x;~X{]M~Ei&2;-Aa4yFsP$g>gRkqTmE%H;1AJgl+W-wQ+KE#FkIF[Gh]');
define('SECURE_AUTH_KEY', 'UQXh)8|*|:*+:|Hu7^/}l>WSS?`|$6ps@OB^7#}W$G2e6oh8rcEOCPYKn.t9~Vg)');
define('LOGGED_IN_KEY',  'v|[vNcHU<ix1Dcv+`2@Z6|l8=3@<mPj[jU%fxPbaig3+)>BFQPyv+foLZF|QYdME');
define('NONCE_KEY',    'wR,vH1+fYD!1ZL-Z(nN#?|BN#+Xrb@9bMV..4yUc*102 z6kCi`6:gNfS7-0ZET8');
define('AUTH_SALT',    'N4w}E-Y7X|!uc2;$>t&AY1%J3>Q#0cL&s&EbI+U_H ~X:4[_K(_I7KVweau/3K#)');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'qw{21rJkbA S0CKaeH(|>q^AD4V}(]U6oRrcGm+E;C28#jmUmNu;iOBk*2V(J;~s');
define('LOGGED_IN_SALT',  'b;SLC)vTfKijugP,a2B|-RjA>dvnt 1C}JT4E&-Ljoatxa+5+$7FC+k|lgX@*zqV');
define('NONCE_SALT',    'SAx[2WWW/1&(bRg[wqE-hU.2nPi|h$+1_@ 9i!m`<a;Kb+7$VucV=A,i!Qu=-5-O');

مزیت استفاده از Security Keys این است که مدیر سایت می تواند با ویرایش یا حذف آنها تمامی کاربرانی که وارد داشبورد وردپرس شده اند را مجبور به خروج از سایت کند.

در حال حاظر چهار کلید امنیتی AUTH_KEY, SECURE_AUTH_KEY, LOGGED_IN_KEY و NONCE_KEY برای وردپرس وجود دارد. برای امنیت بیشتر هم برای هر کدام یک از این کلید های امنیتی یک لایه از SALT که مانند یک پسورد اضافی برای آنها عمل می کند تعریف شده است.

کاربر گرامی برای ارسال دیدگاه اگر عضو روکش هستید باید سایت شوید در غیر اینصورت باید عضو شوید.