فایل wp-config.php در وردپرس چیست و چگونه wp-config را ویرایش کنیم؟

wp-config.php یکی از فایل های هسته وردپرس می باشد. این فایل شامل اطلاعاتی در مورد پایگاه داده مانند نام (معمولا localhost), نام کاربری و گذرواژه هاست می باشد. این اطلاعات به وردپرس اجازه می دهند تا برای ذخیره سازی و دریافت اطلاعاتی (مثل پست ها, کاربران, تنظیمات و …) با پایگاه داده در ارتباط باشد. از این فایل همچنین برای تعریف تنظیمات پیشرفته برای وردپرس نیز استفاده می شود.

فایل wp-config.php در بسته پیشفرضی که از سایت وردپرس دانلود می کنید قرار ندارد. به جای این فایل یک فایل با نام wp-config-sample.php وجود دارد که می توانید آن را تغییر نام داده و به عنوان فایل wp-config.php استفاده کنید.

یکی از بخش های مهمی که در فایل wp-config قرار دارد, بخش وارد کردن اطلاعات پایگاه داده است که در اینجا می بینید.

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'database_name_here');
/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'username_here');
/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'password_here');
/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');

بقیه بخش های فایل wp-config را نیز در زیر می بینید. در این بخش ها تنظیمات پیشرفته تری برای پیکربندی عناصر دیگر پایگاه داده در اختیار شما قرار گرفته است. همچنین می توانید یک کلید سری (Secret keys) اختصاصی برای نصب وردپرس در این فایل قرار دهید تا امنیت سایت شما چندین برابر شود. شما می توانید با مراجعه به سایت API وردپرس کلید سری مختص به سایت خود را دریافت کنید و در فایل wp-config قرار دهید.

/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');
/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');
/**#@+
 * Authentication Unique Keys and Salts.
 *
 * Change these to different unique phrases!
 * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
 * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
 *
 * @since 2.6.0
 */
define('AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_KEY', 'put your unique phrase here');
define('NONCE_KEY', 'put your unique phrase here');
define('AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_SALT', 'put your unique phrase here');
define('NONCE_SALT', 'put your unique phrase here');
/**#@-*/
/**
 * WordPress Database Table prefix.
 *
 * You can have multiple installations in one database if you give each a unique
 * prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
 */
$table_prefix = 'wp_';
/**
 * WordPress Localized Language, defaults to English.
 *
 * Change this to localize WordPress. A corresponding MO file for the chosen
 * language must be installed to wp-content/languages. For example, install
 * de_DE.mo to wp-content/languages and set WPLANG to 'de_DE' to enable German
 * language support.
 */
define('WPLANG', '');
/**
 * For developers: WordPress debugging mode.
 *
 * Change this to true to enable the display of notices during development.
 * It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG
 * in their development environments.
 */
define('WP_DEBUG', false);
/* That's all, stop editing! Happy blogging. */
/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( !defined('ABSPATH') )
 define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');
/** Sets up WordPress vars and included files. */
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');

دیدگاه کاربران

  1. محمد جواد پاپی

    سلام و خسته نباشید.
    البته بعد از انتشار وردپرس ۳.۹.۲ دیگه نیاز به وارد کردن دستی این کد ها در فایل کانفیگ نیست و وردپرس به طور خودکار این بخش رو پر میکنه.
    مرسی
    پ.ن: سایت خوبی دارید و برخی مطالب واقعا کاربردی هستند. اگر مطالب آموزشی بیشتری قرار بدید پیشرفت بیشتری خواهید کرد

  2. چجوری باید استفاده کنم؟از وردپرس

کاربر گرامی برای ارسال دیدگاه اگر عضو روکش هستید باید سایت شوید در غیر اینصورت باید عضو شوید.